" /> " /> " /> " /> " /> " />

Medlem

2024-04-23

Stadgar för Bodens Jakt och Fiskevårdsklubb

beskrivning av KLUBBENS VERKSAMHET

 

Bodens Jakt och Fiskevårdsklubb är en ideell förening med uppgift att bland annat bereda jakt och fiskevårdsintresserade invånare i   Bodens Kommun tillgång till goda jaktmarker och fiskevatten samt tillfällen till träning i sportfiske, främja fiskevård, jaktvård och naturvård samt stimulera till studier inom dessa områden.

 

§ 1. Medlem

Bodens Jakt och Fiskevårdsklubb beviljar när med hänsyn till marktillgång och rådande jakttryck så medger, personer som bor inom Bodens Kommun att efter ansökan intas som medlem i klubben.

Ansökan kan beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan där minst två klubbmedlemmar rekommenderar den inträdessökanden medlemskap.

Hedersmedlem är befriad från årsavgift. Sådan medlem utses av styrelsen vid årsmötet.

Till klubben kan ungdomar upp till 25 års ålder anslutas som medlem till halva inträdes och årsavgifter med samma rätt och skyldigheter som andra medlemmar.

 

§ 2. Medlems skyldigheter

Medlem är skyldig att noggrant följa gällande lag, författningar och stadgar samt de föreskrifter som klubben genom styrelsen utfärdar. Medlem skall vid besök i klubbens stugor och rastkojor städa upp efter sig och se till att ved finns för nästa besökare.

Vid jakt och fiske skall legitimation och gällande kort medföras och vid anfordran uppvisas för myndighet eller varje klubbmedlem som så begär. Medlem bör kontrollera att person som han eller hon påträffar under jakt och fiske, har gällande kort.

Det åligger medlem att vid adressändring anmäla ny adress till klubbens styrelse/kassör.

Medlem är skyldig att snarast möjligt anmäla olaga eller olovlig jakt och fiske till styrelsen, samt delge styrelsen observationer som kan sättas i samband med brott enligt ovan eller andra överträdelser av klubbens bestämmelser.

Klubben är en ideell förening och behöver därför hjälp med klubbarrangemang som beslutas av årsmötet, exempelvis jakt och fiskevårdsåtgärder, tävlingar m.m. Styrelsen sammankallar hjälp vid behov. Medlem uppmanas därför att ställa upp vid sådana arrangemang.

Medlem har rapportskyldighet för nedlagt vilt och skall på sätt och tid som styrelsen beslutar inlämna dessa rapporter. Utebliven rapport kan innebära uteslutning från klubben.

 

§ 3. Förseelser

Medlem som vid domstol döms för förseelse mot lagens bestämmelser om jakt, fiske eller natur, skall omedelbart uteslutas ur klubben. Under polismyndighets utredning om ovan nämnda förseelser äger styrelsen rätt att avstänga medlem från jakt och fiske, tills klarhet vunnits om medlem är skyldig eller inte.

Vid överträdelser av klubbens bestämmelser sker vid grövre överträdelser uteslutning, vid lindrigare, avstängning för viss tid eller varning efter styrelsens bedömande. Medlem äger inte rätt att återfå några till klubben erlagda avgifter efter uteslutning eller avstängning.

 

§ 4. Avgifter

Inträdesavgift och årsavgift bestäms av årsmötet. Årsmötet bestämmer även avgifterna för jakt och fiskekort. Stuga och båt avgifter kan uttas efter beslut av årsmötet.

Årsavgiften skall vara betald före 1:a juni. Erläggs inte årsavgiften före 1: a juni påföres medlem en förseningsavgift som är halva årsavgiften. Har medlem inte betalt sina avgifter senast 25 augusti anses medlem struken ur klubben och måste söka nytt inträde i klubben.

Särskilda jakt och fiskeavgifter kan av årsmötet beslutas för vissa områden.

 

§ 5. Sammanträden

Årsmöte skall hållas i Boden under tiden 1 april – 15 maj. Om förhållandena så påkallar (t.ex. pandemi) får årsmötet flyttas fram till augusti månads slut samma år, eller hållas digitalt. Kallelse till årsmötet sker skriftligt, senast åtta dagar före sammanträdesdagen. Vid klubbsammanträden äger varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet utom vid styrelseval om någon begär sluten omröstning. Extra klubbsammanträden hålls när styrelsen så beslutar, eller när minst 15 medlemmar så begär.

 

§ 6. Anslutning och förvaltning

Klubben skall mot fastställd avgift vara ansluten till Svenska Jägareförbundet Norrbotten och på fastställt sätt representera klubben vid dess sammanträden. Klubbens förvaltningsår skall omfatta tiden 1;a mars ena året till och med sista februari påföljande år.

Räkenskaperna skall lämnas till revisorerna i god tid före årsmötet. Revisorerna skall ha tillgång till alla styrelseprotokoll och räkenskaper, revisionen skall vara avslutad senast 10 dagar före årsmötet.

 

§ 7. Styrelse

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, som ska bestå av sju ledamöter, bland vilka årsmötet väljer ordförande. För styrelseledamöterna skall finnas fyra suppleanter. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare och materialförvaltare. Styrelsens ledamöter väljs av årsmötet för två år i sänder.

Avgår ledamot under året skall styrelsen kalla suppleant, tills ny ledamot väljs vi kommande årsmöte.

Styrelse sammanträder på kallelse av ordförande. Denna är skyldig kalla styrelsen då minst tre styrelseledamöter begär. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter eller suppleanter är närvarande. Styrelsens hemort är Boden. Två revisorer och en suppleant för dessa skall utses vid varje årsmöte.

 

§ 8. Styrelseinstruktion

Styrelsen skall arbeta efter en instruktion, som fastställs av årsmötet. Eventuella ändringar i instruktionen beslutas av årsmötet.

 

§ 9. Övrigt

Klubbens jaktmarker skall vara indelade i block. Viltreservat skall finnas. Styrelsen skall vid dålig fisk- och vilttillgång vidtaga nödvändiga inskränkningar i fisket respektive jakten.

 

§ 10. Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid årsmötet. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande.

Mandatperioden för valberedningens ledamöter ska vara ett år i taget.

§ 11. Utomstående

Jakt och fiskebevis skall, när tillgång på fisk respektive vilt så tillåter försäljas till utomstående. Beslut om och hur detta skall ske får endast fattas av årsmötet.

 

§ 12. Stadgeändringar

Förslag om ändringar av dessa stadgar skall senast den 5 mars vara inlämnat till styrelsen. Beslut om ändring skall, för att vara giltig, vara fattad vid två på varandra följande klubbsammanträden, varav det första skall vara årsmötet. Vid varje sammanträde skall beslut vara fattad med minst 2/3 majoritet. I kallelsen till årsmötet skall det framgå att stadgeändringar skall behandlas av årsmötet. Stadgeändringsförslag skall presenteras vid årsmötet.

 

§ 13. Upplösning

Beslut om klubbens upplösning måste, för att äga giltighet, fattas vid två på varandra följande klubbsammanträden, varav det första skall vara årsmötet. Beslut om upplösning skall vara fattat av minst 3/4 majoritet vid vart och ett av sammanträdena.

Upplöses klubben skall dess tillgångar fördelas mellan medlemmarna i klubben.

april 25, 2024

Styrelsen 2024/25

Thord Johansson ordf
P O Ask vice ordf
Tommy Bergström vice sekr
Anders Andersson kassör
Esko Hakasalo klubbmästare
Anders Dahlqvist

 

Suppleanter

Jörgen Landström
Conny Drugge

 

———————————————

 

Jaktutskott

Anders Andersson jaktchef
Ulf Mattsson
Thord Johansson
Daniel Berglund
Anders Dahlqvist
Per Ola Ask

april 25, 2024

Klubbstugan

Klubben har en stuga vackert belägen vid Holsvattnet ett 100 tal meter från vägslutet efter vägen till Holsvattnet från Ljuså.  Bastu, brygga, båthus och torrdass finns vid stugan. Stugan uthyres både till medlemmar och icke medlemmar. Även båt kan hyras.

Ang hyresavgifter se menyn ”Avgifter” där finns även kontaktperson angiven.

april 25, 2024